Όροι χρήσης

Οι όροι χρήσης που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν ένα σύνολο προϋποθέσεων για την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας “ect.com.gr” (εφεξής “η ιστοσελίδα”) και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους χρήσης πριν προχωρήσετε στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, μόνη η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης της. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται στους όρους χρήσης και παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να ελέγχετε το περιεχόμενο και την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Η “ECT ΕΠΕ” (εφεξής “η Εταιρεία”) διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει και να ελέγχει το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως εκάστοτε ισχύουν, κατά την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της ιστοσελίδας. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και του εν γένει περιεχομένου της, συνιστά σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του χρήστη, των όρων χρήσης όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η Εταιρεία επιδιώκει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον.

Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

1. Νομικές πληροφορίες

H ιστοσελίδα λειτουργεί υπό την εποπτεία και διαχείριση του Χρυσόστομου Ζαμπετάκη (εφεξής “ο διαχειριστής”), μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 340360.

2. Περιεχόμενο ιστοσελίδας

2.1 Ο όρος “περιεχόμενο” αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις φωτογραφίες, το λογισμικό, τον προγραμματιστικό κώδικα καθώς και τα διαδραστικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα.

2.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας («ECT ΕΠΕ») είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία παρέχει αποκλειστικώς στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης/μεταβίβασης σε Τρίτους, άδεια χρήσης του λογισμικού, μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή ή τοπική αποθήκευση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

2.4 Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

2.5 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση, δεν εγγυάται και, κατά συνέπεια, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο, από τη χρήση, λειτουργία, αδυναμία παροχής υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή από τυχόν αθέμιτη/παράνομη παρέμβαση τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εν γένει πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής (ιστοσελίδας).

3. Κανονισμός χρήσης υπηρεσιών

3.1 Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα αποτελεί η πλήρης και ανεπιφύλακτη δέσμευση ότι οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας δε θα αντιβαίνει στους παρόντες Όρους Χρήσης.

3.2 Απαγορεύεται ρητά:

  • κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εύρεση προγραμματιστικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας
  • κάθε τροποποίηση, μετάφραση και δημιουργία παράγωγων έργων μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας
  • η εκχώρηση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας

3.3 Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα της πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης και αποκάλυψης πληροφοριών που:

  • αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου
  • παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης
  • προλαμβάνουν απόπειρες εξαπάτησης ή παραβίασης της ασφάλειας της ιστοσελίδας
  • ανταποκρίνονται σε αιτήματα επισκεπτών για την παροχή τεχνικής υποστήριξης
  • προστατεύουν τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια του διαχειριστή, των χρηστών της ιστοσελίδας και του κοινού

3.4 Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα του οριστικού αποκλεισμού ενός επισκέπτη που επανειλημμένα παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. Επιπλέον, o διαχειριστής μπορεί να προβεί σε προληπτική διακοπή πρόσβασης αν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης χρήσης της ιστοσελίδας από τρίτους.

4. Διακοπή υπηρεσιών και πρόσβασης

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτα διακριτική του ευχέρεια, να διακόψει την πρόσβαση ενός επισκέπτη στο σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ, ως αποτέλεσμα της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

Designed by pazle.gr
Copyright © 2024. All rights reserved.
Developed & powered by istogram.com